Curs de Director/es de Lleure (Presencial i Online)

Descripció

Curs oficial de Director/a de Lleure per a majors de 18 anys, acreditat pel la Direcció General de Joventut.

Aquest curs està reglat per la Direcció General de Joventut segons l’ordre BSF/192/2015, de 18 de juny de 2015, per la qual s’estableixen les etapes dels cursos de formació de Monitor/a i Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. DOGC 6899 de 25 de juny de 2015.

El curs de Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil prepara l’alumne per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.

Els continguts s’estructuren en 4 mòduls formatius:

 • M1: Planificació, organització, gestió i avaluació de projectes educatius de lleure infantil i juvenil
 • M2: Processos grupals i educatius, en el lleure infantil i juvenil
 • M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
 • M4: Coordinació i dinamització de l’equip de monitors

Caracteristiques

Requisits d'accés

Les persones matriculades han de ser majors de 18 anys en iniciar-se el curs, i han de tenir interès en l’obtenció de la titulació corresponent o bé estar col·laborant en colònies, centres, escoles, moviments educatius o altres institucions o programes.

A més:

1. Títol de monitor/a de lleure o alguna de les formacions que es detallen en el camp de requisits*? Si és així només hauràs de fer els següents dos mòduls:

MÒDUL 1: 80h (PRESENCIALS en videoconferència) + 25h (ONLINE)

MÒDUL 4: 55h (PRESENCIALS en videoconferència) + 15h (ONLINE)

+25h  per realitzar la memòria

2. Si no reuneixes els requisits anteriors, et caldrà realitzar la formació de la manera següent (curs de monitor i director, alhora):

MÒDUL 1: 80h (PRESENCIALS en videoconferència) +25h (ONLINE)

MÒDUL 2: 20h (PRESENCIALS en videoconferència) +10h (ONLINE)

MÒDUL 3: 40h (PRESENCIALS en videoconferència) +20h (ONLINE)

MÒDUL 4: 55h (PRESENCIALS en videoconferència) +15h (ONLINE)

3. A partir d’ara les persones amb el CAP o Màster de secundària podran accedir al curs de directors de dos mòduls.

Calendari

Segons les dades publicades al cartell de la web

Objectius

 • Preparar els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Planificar, organitzar, gestionar, i avaluar projectes de lleure educatiu en tots els seus aspectes.
 • Representar els projectes en que es participa, assumint la creació, el control i la dinamització del l’equip de personal monitor.
 • Capacitar per a l’exercici de les funcions que li són pròpies.

Etapa Lectiva

L’etapa lectiva s’imparteix de manera semipresencial i es basa en:

 • Preparació dels continguts didàctics: guies pedagògiques dels docents, guia de l’alumne, planificació i calendari, mòduls de continguts amb exercicis i bibliografia d ampliació.
 • Docents acreditats i formats en metodologies presencials i virtuals.
 • Planificació de l’aprenentatge i desenvolupament guiat.
 • Treball de les capacitats a desenvolupar per l’alumnat i l’aplicació en la pràctica educativa.
 • Acompanyament del professor i del coordinador /tutor del curs .
 • Avaluació contínua i final per mesurar el progrés de cada alumne.
 • Durant la realització curs:
  • L’alumne tindrà a la seva disposició una aula presencial i una aula virtual. Aquesta última, es tancarà tres setmanes després de l’última sessió presencial del curs.
  • Durant la formació presencial, l’alumne trobarà a l’aula virtual tota la informació del funcionament del curs sobre: continguts, memòria, avaluacions i pràctiques.
  • La part virtual serà asíncrona: els alumnes i el tutor no han de coincidir ni en l’espai ni en el temps.

Etapa Pràctica

Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals o de voluntariat, que té una durada de 120h, i d’una memòria guiada que inclou les diferents fases de l’activitat educativa desenvolupada.

Les pràctiques són la posada en pràctica de les funcions pròpies d’un Director en una activitat de lleure, i les hores de treball educatiu que s’hi realitzen han d’incloure les fases de preparació, realització i avaluació de l’activitat que s’ha dut a terme.

La cerca del centre de pràctiques corre a càrrec de l’alumne.

Actualment, la gestió de l’etapa pràctica es realitza de forma telemàtica.

Un cop finalitzat el mòdul de pràctiques, s’avaluarà el desenvolupament de les competències de l’alumne mitjançant dos documents:

 • El certificat de pràctiques que realitza el director de lleure titulat on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
 • La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, per a la realització de la qual tindrà el suport de l’Escola de l’Esplai.

Avaluació

Per superar la formació, cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formació, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes.

L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a partir del dia en què inicia la part teòrica del curs. Això implica que l’alumne ha d’estar en disposició d’obtenir la titulació dins d’aquest termini i ha d’haver superat tots els mòduls i les activitats d’avaluació corresponents.

Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs, havent superat les proves d’avaluació corresponent, siguin presencials o d’e-learning.
 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques mitjançant el certificat i la memòria de pràctiques. Es lliuraran en les convocatòries establertes per obtenir la titulació: abans del 30 de març, obtenint la nota final el 30 de maig, o bé abans del 30 de setembre, obtenint la nota final el 30 de novembre.
 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul, i de la totalitat d’hores en el cas de la formació virtual.
 • Reunir les aptituds i actituds personals idònies per complir la tasca d’educador com a Director de lleure.

Titulació

La formació que ofereix Village Niu  permet accedir a la següent titulació:

 • Diploma i carnet de la Direcció General de Joventut de Director d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil (Ordre BSF/192/2015, del 18 de juny de 2015)

Temari

Inscripcions

Cursos populars

Curs de Monitor/es de Lleure

Curs de Director/es de Lleure (Presencial i Online)

ACTIC Nivell Mitjà Online

Village Niu Online
Hola! 👋 Com et podem ajudar?
Escriu un missatge